VUSTERM, a.s.


Hudcova 78, 612 00, Brno
Tel. ++42 (0)5 41513218
Fax ++42 (0)5 41513217
E-mail vusterm @brn.czn.cz

ObchodnĂ­ zastoupenĂ­ Praha, VelflĂ­kova 10
Tel. ++42 (0)2 24310511
Fax ++42 (0)2 24310224

IÄO: 25338536
DIÄ: 290-25338536


    ObchodnĂ­ spoleÄnost VUSTERM a.s. byla zaloena v roce 1997 za ĂşÄelem poskytovĂĄnĂ­ slueb  v oblasti vĂ˝roby a dodĂĄvek tepla, rekonstrukcĂ­ tepelnĂ˝ch zdrojĹŻ, vĂ˝stavby novĂ˝ch kotelen, Ăşspor tepla, mÄĹenĂ­ a regulace tepla a dalĂ­ch souvisejĂ­cĂ­ch slueb vÄetnÄ vyuitĂ­ obnovitelnĂ˝ch a netradiÄnĂ­ch zdrojĹŻ energiĂ­.


    VUSTERM a.s. je spoleÄnostĂ­ se zahraniÄnĂ­ majetkovou ĂşÄastĂ­. ZĂĄkladnĂ­ jmÄnĂ­ spoleÄnosti ÄinĂ­ 3 miliony KÄ. PĹiblinÄ jednu tĹetinu akciĂ­ vlastnĂ­ zahraniÄnĂ­ akcionĂĄĹi, zbĂ˝vajĂ­cĂ­ akcionĂĄĹi jsou tuzemskĂŠ fyzickĂŠ a prĂĄvnickĂŠ osoby, kterĂŠ podnikajĂ­ v oblasti tepla, vÄetnÄ mÄĹenĂ­ a regulace tepla ji Ĺadu let. RozhodujĂ­cĂ­mi akcionĂĄĹi jsou:

    BT - VUSTE Praha s.r.o.
    VUSTE SRVIS Brno spol. s r.o.
    HEIKO THERM DRESDEN GmbH, SRN
    Seyffarth, Bavariatherm, Rossenheim, SRN


PĹedstavenstvo spoleÄnosti.
    Ing. Petr NavrĂĄtil, pĹedseda pĹedstavenstva.
    Ing. Ivo PeĂĄk, mĂ­stopĹedseda pĹedstavenstva
    Ing. VladimĂ­r DostĂĄl, CSc., Älen pĹedstavenstva


ObchodnĂ­ obrat spoleÄnosti VUSTERM a.s.
v roce  1997      670 tis. KÄ  - spoleÄnost zaloena
            1998   1 700 tis. KÄ
            1999   6 400 tis. KÄ


    VUSTERM a.s. zaÄala jako dodavatel tepla provozovat tepelnĂŠ zdroje v r. 1997. V tomto roce byla rekonstruovĂĄna a provozovĂĄn jedna malĂĄ domovnĂ­ kotelna. V roce 1998 Äinil souhrnnĂ˝ vĂ˝kon provozovanĂ˝ch zdrojĹŻ 800 kW, v r. 1999 Äinil souhrnnĂ˝ vĂ˝kon provozovanĂ˝ch zdrojĹŻ 1,563 MW. V prĹŻbÄhu tĹĂ­ let tedy vzrostl vĂ˝kon provozovanĂ˝ch zdrojĹŻ vĂ­ce ne sedmnĂĄctkrĂĄt. VĂ­ce ne zhruba jedna polovina provozovanĂ˝ch zdrojĹŻ byla investiÄnÄ zajitÄna z vlastnĂ­ch zdrojĹŻ akcionĂĄĹĹŻ, zbylĂŠ kotelny jsou provozovĂĄny v reimu leasingu.


StruÄnĂĄ charakteristika podnikatelskĂ˝ch aktivit firmy v oblasti energetiky.
    Snahou firmy je pĹevzĂ­t za klienta vekerĂŠ starosti vybudovĂĄnĂ­m a s provozovĂĄnĂ­m modernĂ­ho, ĂşÄinnĂŠho, ĂşspornĂŠho a ekologicky nezĂĄvadnĂŠho tepelnĂŠho zdroje pro vytĂĄpÄnĂ­ a pĹĂ­pravu teplĂŠ vody. Do tohoto rĂĄmce spadĂĄ jak vybudovĂĄnĂ­, resp. rekonstrukce tepelnĂŠho zdroje, tak i zajitÄnĂ­ finanÄnĂ­ch prostĹedkĹŻ na rekonstrukci.
    FinĂĄlnĂ­m vĂ˝robkem je tedy "tepelnĂĄ energie" a slubou je "dodĂĄvka tepla a TUV"


    KromÄ tÄchto aktivit se spoleÄnost VUSTERM podĂ­lĂ­ takĂŠ na rekonstrukcĂ­ch tepelnĂ˝ch zdrojĹŻ dodavatelskĂ˝m zpĹŻsobem s rĹŻznĂ˝m reimem financovĂĄnĂ­, vÄetnÄ systĂŠmu EPC.
    ObchodnĂ­ Äinnost spoleÄnosti je zamÄĹena zejmĂŠna zdroje tepla pro vytĂĄpÄnĂ­ bytĹŻ, kol, mateĹskĂ˝ch kol, obecnĂ­ch ĂşĹadĹŻ, sociĂĄlnĂ­ch zaĹĂ­zenĂ­ a dalĂ­ch objektĹŻ v majetku mÄst a obcĂ­. OdbÄratelem tepla a TUV jsou vdy vlastnĂ­ci pĹĂ­slunĂ˝ch objektĹŻ, resp. mÄstskĂ˝ nebo obecnĂ­ ĂşĹad, kterĂ˝ vlastnĂ­ tepelnĂŠ rozvody pro dodĂĄvky tepla vĂ­ce samostatnÄ zĂşÄtovacĂ­m jednotkĂĄm.
    SoubÄnÄ s komunĂĄlnĂ­ (municipĂĄlnĂ­) sfĂŠrou spolupracujeme takĂŠ s bytovĂ˝mi drustvy a restituenty bytovĂ˝ch nĂĄjemnĂ­ch domĹŻ.


    PĹi budovĂĄnĂ­ a provozovĂĄnĂ­ zdrojĹŻ tepla nejde pouze o rekonstrukce kotelen a vĂ˝mÄnĂ­kovĂ˝ch nebo pĹedĂĄvacĂ­ch stanic, ale i o realizaci optimĂĄlnĂ­ho zpĹŻsobu vytĂĄpÄnĂ­, pĹĂ­pravy teplĂŠ vody a dodĂĄvky technologickĂŠho tepla.
    PĹi rekonstrukcĂ­ch se zamÄĹujeme na vĂ˝konovou optimalizaci zdrojĹŻ tepla, s cĂ­lem dosĂĄhnout Ăşspor tepelnĂŠ energie oproti souÄasnĂŠmu stavu
    Jsme schopni provĂŠst soubÄnÄ s rekonstrukcĂ­, resp. vĂ˝stavbou zdroje tepla i montĂĄ individuĂĄlnĂ­ch regulaÄnĂ­ch prvkĹŻ a vyregulovĂĄnĂ­ (pĹĂ­padnÄ rekonstrukci) otopnĂŠ soustavy, vÄetnÄ mÄĹenĂ­ jednotlivĂ˝ch odbÄrĹŻ tepla i vody a rozĂşÄtovĂĄnĂ­ spotĹeby
    V zĂĄvislosti na disponibilnĂ­m objemu finanÄnĂ­ch prostĹedkĹŻ a poadavcĂ­ch zĂĄkaznĂ­ka se snaĂ­me realizovat zdroje tepla s maximĂĄlnÄ ĂşspornĂ˝mi spotĹebiÄi, co mĂĄ a bude mĂ­t zĂĄsadnĂ­ vĂ˝znam zejmĂŠna po deregulaci cen plynu, tepla, vody a elektĹiny.
    SnaĂ­me se tedy poskytnout zĂĄkaznĂ­kovi kvalitnĂ­ slubu jednak dodĂĄvkou rekonstrukce, pĹĂ­padnÄ vĂ˝stavby na klĂ­Ä, jednak stabilnĂ­ a dlouhodobou dodĂĄvkou tepla a TUV, spojenou s orientacĂ­ na Ăşspory tepla, nikoliv tedy dodĂĄvkou tepla za kadou cenu, podle filosofie ÄĂ­m vÄtĂ­ odbÄr tepla tĂ­m lĂŠpe.


ivotnĂ­ prostĹedĂ­
    PĹi rekonstrukci kotelen doprovĂĄzenĂŠ zmÄnou paliva, t.j. pĹechodem od uhlĂ­ a koksu, pĹĂ­padnÄ lehkĂ˝ch topnĂ˝ch olejĹŻ na zemnĂ­ plyn, je vĂ˝sledkem rekonstrukce kromÄ jinĂŠho takĂŠ znaÄnĂŠ zlepenĂ­ ivotnĂ­ho prostĹedĂ­, danĂŠ podstatnĂ˝m snĂ­enĂ­m emisnĂ­ho zatĂ­enĂ­. Toto snĂ­enĂ­ se projevĂ­ i ekonomicky tĂ­m, e odbÄratel tepla nenĂ­ zatÄovĂĄn vysokĂ˝mi pokutami za zneÄiovĂĄnĂ­ ivotnĂ­ho prostĹedĂ­, pĹĂ­padnÄ mu nehrozĂ­ dalĂ­ sankce, napĹ. zastavenĂ­ provozu kotelny a pod. dle pĹĂ­slunĂ˝ch zĂĄkonĹŻ a vyhlĂĄek ( zĂĄkon 244/92 Sb., 211/96 Sb., 309/91 Sb., vyhlĂĄka 111/97 Sb.) PĹi existenci vhodnĂ˝ch podmĂ­nek VUSTERM, a.s., podporuje v rekonstruovanĂ˝ch zdrojĂ­ch takĂŠ realizaci vyuitĂ­ netradiÄnĂ­ch a obnovitelnĂ˝ch zdrojĹŻ tepelnĂŠ energie, jako je napĹ. solĂĄrnĂ­ energie, tepelnĂĄ Äerpadla a pod., zpravidla v kombinaci se standardnĂ­m zpĹŻsobem vĂ˝roby, ÄĂ­m se dĂĄle sniujĂ­ zejmĂŠna provoznĂ­ nĂĄklady na vĂ˝robu tepla a TUV.


Postup budovĂĄnĂ­ zdrojĹŻ tepla.
    RekonstruovanĂŠ, pĹĂ­padnÄ novÄ budovanĂŠ zdroje tepla jsou zpravidla dodĂĄvĂĄny pĹĂ­mo firmou VUSTERM jako investorem a generĂĄlnĂ­m dodavatelem celĂŠ stavby. Subdodavateli jsou v profesĂ­ch PSV v pĹevĂĄnĂŠ mĂ­Ĺe firmy BT-VUSTE, s.r.o., a VUSTE MART s.r.o., pĹĂ­padnÄ firmy s pĹŻsobnostĂ­ v mĂ­stech rekonstrukcĂ­, obdobnÄ jako stavebnĂ­ a jinĂŠ profesnĂ­ firmy v potĹebnĂŠ skladbÄ profesĂ­. Tento model souÄinnosti mĂĄ nae firma ji ĂşspÄnÄ vyzkouen u realizovanĂ˝ch akcĂ­, je jĂ­m zajitÄna potĹebnĂĄ ĂşroveĹ kvality, vÄasnosti a cenovĂŠ pĹimÄĹenosti dodĂĄvek.
    VUSTERM, a.s. v prĹŻbÄhu vĂ˝stavby zajiuje zejmĂŠna projektovou pĹĂ­pravu, inenĂ˝rskĂŠ Äinnosti a kontrolu prostĹednictvĂ­m svĂ˝ch odpovÄdnĂ˝ch zĂĄstupcĹŻ.


Ădaje o personĂĄlnĂ­m zabezpeÄenĂ­.
ProjektovĂĄ a inenĂ˝rskĂĄ Äinnost     1 pracovnĂ­k + 4 externĂ­
Administrativa                               1 pracovnĂ­k + externĂ­ dodĂĄvka
Provoz tepelnĂ˝ch zdrojĹŻ                4 pracovnĂ­ci
DodavatelskĂĄ Äinnost                    42 pracovnĂ­kĹŻ externĂ­ch, pĹevĂĄnÄ zamÄstnancĹŻ rozhodujĂ­cĂ­ch akcionĂĄĹĹŻ spoleÄnosti - firmy BT-VUSTE Praha s.r.o.


Ădaje o materiĂĄlnÄ technickĂŠm zabezpeÄenĂ­.
    SpoleÄnost disponuje rozsĂĄhlĂ˝m HW a SW vybavenĂ­m pro projektovou a inenĂ˝rskou pĹĂ­pravu staveb a administrativu v sĂ­ovĂŠm prostĹedĂ­. ProstĹednictvĂ­m akcionĂĄĹĹŻ spoleÄnost disponuje plnĂ˝m vybavenĂ­m pro topenĂĄĹskĂŠ, vodoinstalatĂŠrskĂŠ a plynoinstalatĂŠrskĂŠ prĂĄce pro 52 pracovnĂ­kĹŻ pĹĂ­slunĂ˝ch odbornĂ˝ch profesĂ­ vÄ. vybavenĂ­ dopravnĂ­ a spojovacĂ­ technikou.


Reference
    Od roku 1997 do souÄasnosti firma VUSTERM realizovala postupem dle shora uvedenĂ˝ch zĂĄsad tepelnĂŠ zdroje o celkovĂŠm vĂ˝konu pĹiblinÄ 2 MW. Z vÄtiny rekonstruovanĂ˝ch zdrojĹŻ je dodĂĄvĂĄno teplo na zĂĄkladÄ kupnĂ­ch smluv o dodĂĄvce tepla. Jde o nĂĄsledujĂ­cĂ­ zdroje tepla :

MĂ­sto   realizace
Hlinsko, Wilsonova 649 rekonstrukce uhelnĂŠ kotelny na plynovou prosinec 1997
LibÄice Nad Vltavou rekonstrukce uhelnĂŠ kotelny na plynovou zĂĄĹĂ­ 1998
PohoĹelice, nĂĄm. Svobody 725 rekonstrukce kotelny na LTO na plynovou vÄetnÄ STL plynovĂŠ pĹĂ­pojky listopad 1998
PohoĹelice, BrnÄnskĂĄ 121rekonstrukce uhelnĂŠ kotelny na plynovou vÄetnÄ STL plynovĂŠ pĹĂ­pojkylistopad 1998
VelkĂŠ PĹĂ­lepy vĂ˝stavba 2 domovnĂ­ch plynovĂ˝ch kotelen prosinec 1998
PohoĹelice, VĂ­deĹskĂĄ 745 rekonstrukce uhelnĂŠ kotelny na plynovou vÄetnÄ STL plynovĂŠ pĹĂ­pojkyzĂĄĹĂ­ 1999
PohoĹelice, nĂĄm. Svobody 840-843 rekonstrukce uhelnĂŠ kotelny na plynovou vÄetnÄ STL plynovĂŠ pĹĂ­pojkyĹĂ­jen 1999
Praha, DlouhĂĄ 46 vĂ˝stavby novĂŠ plynovĂŠ kotelnyĹĂ­jen 1999
Brno, M Absolonova 20a rekonstrukce kotelny a otopnĂŠho systĂŠmu Mlistopad 1999

lasky soft ©